S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 499,00 EUR
naša cena 279,00 EUR
naša cena 499,00 EUR

TOVAR V AKCII

bežná cena 145,00 EUR
naša cena 130,00 EUR
naša cena 799,00 EUR
naša cena 289,00 EUR

Úvod » Ochrana osobných údajov - GDPR

Ochrana osobných údajov - GDPR

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

Úvodné ustanovenia 

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.fbr-odsavace.sk, spoločnosť

1221 s.r.o. 
Holubia 1403/11
900 42, Bratislava 

IČO: 31330649 
DIČ: 2020290965 
IČ DPH: SK2020290965

zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, vložka č. 3337/B, oddiel Sro, týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, vrátane rozsahu práv dotknutej osoby súvisiacich so spracovaním jej osobných údajov. 

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")

 

 

Účely a doby spracovania osobných údajov

 

 

Účel

Právny základ podľa GDPR

Vysvetlenie účelu a doba spracovania

Nákup a dodanie tovaru

Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Pokiaľ u nás nakúpite tovar, evidujeme tieto vaše osobné údaje : meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa dodania a fakturácie, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter)

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Pri zasielaní newsletterov na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu. Doba spracovania osobných údajov je do odvolania súhlasu alebo 3 roky bez obnovenia súhlasu.

Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter) existujúcim zákazníkom

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v súvislosti s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách

Náš marketingový newsletter zameriavame na existujúcich zákazníkov, ktorých kontaktnú emailovú adresu sme získali v súvislosti s predajom podobných (resp. identických) tovarov a služieb. Z odberu noviniek newslettrom je možné kedykoľvek sa odhlásiť zakliknutím „odhlásiť“ v každom marketingovo zameranom emaily, alebo . Dané spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu považujeme za náš oprávnený záujem. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Doba spracovania osobných údajov je 3 roky od posledného zrealizovaného nákupu tovaru. 

Zasielanie dotazníkov Heureka - overené zákazníkmi

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)

Našu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať. Doba spracovania osobných údajov je 3 roky.

Účtovné a daňové účely (účtovná agenda)

Plnenie právnych povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Z predpisov v oblasti účtovníctva a správy daní nám vyplýva povinnosť spracúvať osobné údaje nachádzajúce sa napr. v účtovných dokladoch, záznamoch alebo podkladoch (napr. v rámci faktúr). Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy.

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v spojitosti s čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR

V ojedinelých prípadoch musíme preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky súdnou alebo mimosúdnou cestou alebo musíme oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci (napr. exekútor, polícia, súd), čo považujeme za náš oprávnený záujem. Takéto spracúvanie môže zahŕňať aj nahrávanie Vašej telefonickej komunikácie s našimi operátormi alebo komunikáciu alebo súčinnosť s orgánmi verejnej moci.


Osobné údaje môžu byť prenášané do tretích krajín s cieľom doručenia marketingových informácií – takouto krajinou sú Spojené štáty americké, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

 

ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti)

Práva dotknutej osoby

 

 • Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho.
 • Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 • Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 3€.
 • Kupujúci môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho.
 • Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov.
 • Kupujúci môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.
 • Spracúvanie osobných údajov kupujúce je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov a pod.). Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.
 • Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.
 • Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
 • Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu predávajúceho.
 • Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. : +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa:

 1. a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti
 2. b) elektronicky zaslaním e-mailu na info@fbr-odsavace.sk
 3. c) telefonicky na čísle + 421 903 707 907

 

Vašu žiadosť vybavíme bezplatne v lehote do jedného mesiaca. Uvedená lehota sa môže predĺžiť o ďalšie dva mesiace, s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí . O predĺžení lehoty vás budeme informovať do jedného mesiaca od podania žiadosti spolu s odôvodnením zmeškania lehoty.

Súbory cookie na našej stránke

O tom čo sú to súbory cookie, aké typy a na aké účely ich používame nájdete na podstránke : www.fbr-odsavace.sk/content/14-cookie

 

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018.


MzJjMjl